icoon-wimperextensions-zaandam-hero

Voorwaarden Wimperextensions


Afspraak Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Algemeen
Artikel 2 – Inspanning
Artikel 3 – Afspraken
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Persoonsgegevens & Privacy
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Artikel 7 – Beschadiging en/of Diefstal
Artikel 8 – Klachten
Artikel 9 – Behoorlijk gedrag
Artikel 10 – Garantie
Artikel 11 – Recht
Artikel 1 – Algemeen

De afspraak voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Wimperextensions Graciela Beauty en de cliënt waarop Wimperextensions Graciela Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – Inspanning
De styliste van Wimperextensions Graciela Beauty zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de styliste worden verteld. De styliste van Wimperextensions Graciela Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De styliste van Wimperextensions Graciela Beauty zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3 – Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Wimperextensions Graciela Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of tijdig nakomt, mag Wimperextensions Graciela Beauty het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de styliste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de styliste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Wimperextensions Graciela Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Artikel 4 – Betaling
Wimperextensions Graciela Beauty vermeld alle prijzen van de behandeling en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant / pin te voldoen.

Artikel 5 – Persoonsgegevens & Privacy
De cliënt voorziet de styliste voor de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de styliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. De styliste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. De styliste behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens. Wimperextensions Graciela Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijke als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de styliste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Styliste gebruikt foto’s die tijdens de behandeling zijn gemaakt op haar Facebook profiel na mondelinge toestemming van de cliënt.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Wimperextensions Graciela Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de styliste van Wimperextensions Graciela Beauty is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden en vrijetijdsbesteding.

Artikel 7 – Beschadiging en/of Diefstal
Wimperextensions Graciela Beauty behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Wimperextensions Graciela Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 8 – Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Wimperextensions Graciela Beauty. Wimperextensions Graciela Beauty moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Wimperextensions Graciela Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Wimperextensions Graciela Beauty het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden. Indien Wimperextensions Graciela Beauty en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 9 – Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de styliste van Wimperextensions Graciela Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Bij Wimperextensions Graciela Beauty wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten. Er word van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 10 – Garantie
Wimperextensions Graciela Beauty geeft de cliënt een week ( 7dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt op de hoogte is gebracht door de styliste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten; De cliënt andere producten dan door de styliste geadviseerde producten heeft gebruikt; De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd; De cliënt de producten niet volgens het advies van de styliste heeft gebruikt; De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 11 – Recht
Op elke overeenkomst tussen Wimperextensions Graciela Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, kunt de voorwaarden daar opvragen. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daaraan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.